ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

 

ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΓΑΡΗΝΟΙ (ΑΓΑΡΙΤΕΣ)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΙΘΙΟΠΕΣ

ΑΙΜΑΘ (ΗΜΑΘ)

ΑΛΙΜΑΖΟΝΕΙΣ

ΑΡΑΒΙΑ

ΑΜΑΘΑΙΟΙ

ΑΡΑΔ

ΑΜΑΛΗΚΙΤΕΣ

ΑΡΑΜ (ΑΡΑΜΑΙΑ)

ΑΜΜΩΝΙΤΕΣ

ΑΡΓΟΒ

ΑΜΟΡΡΑΙΟΙ

ΑΣΣΥΡΙΑ

ΑΝΝΑΚΙΜ

ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ

ΑΡΑΒΕΣ

ΒΑΙΘΕΩΡ

ΑΡΑΔΑΙΟΙ

ΒΑΙΘΡΑΑΜ

ΑΡΑΜΑΙΟΙ

ΒΑΣΑΝ

ΑΡΟΥΚΑΙΟΙ

ΓΑΛΑΑΔ

ΑΣΕΝΝΑΙΟΙ

ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΑΣΣΥΡΙΟΙ

ΓΕΣΣΟΥΡ (ΓΑΡΓΑΣΙ)

ΑΧΙΜΑΝ

ΕΔΩΜ (ΙΔΟΥΜΑΙΑ)

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ

ΕΛΑΜ

ΓΕΔΣΟΥΡΙΤΕΣ (ΓΕΣΙΡΙΤΕΣ)

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΡΓΕΣΑΙΟΙ

ΕΛΛΑΣΑΡ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΕΥΙΛΑΤ

ΔΑΙΔΑΝΙΤΕΣ

ΗΜΑΘ (ΕΜΑΘ, ΑΙΜΑΘ)

ΕΒΡΑΙΟΙ

ΙΟΥΔΑΙΑ

ΕΔΩΜΙΤΕΣ

ΙΣΡΑΗΛ

ΕΛΑΜΙΤΕΣ

ΙΣΤΩΒ

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΙΩΝIA

ΕΜΜΑΙΟΙ (ΟΜΜΑΙΟΙ)

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

ΕΝΕΜΕΤΙΕΙΜ

ΚΙΛΙΚΙΑ

ΕΣΤΑΟΥΛΑΙΟΙ (ΕΣΘΑΑΜ)

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΑΙΟΙ

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΖΟΥΜΖΟΥΜΕΙΜ

ΛΙΒΥΗ

ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΙ

ΜΑΔΙΑΜ

ΙΕΡΑΜΗΛΙΤΕΣ

ΜΑΧΑΘΙ

ΙΟΥΔΑΙΟΙ

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

ΙΣΜΑΗΛΙΤΕΣ

ΜΗΔΙΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

ΜΙΣΩΡ

ΙΤΟΥΡΑΙΟΙ

ΜΩΑΒ

ΙΩΝΕΣ

ΝΑΪΔ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΚΑΦΘΟΡΙΕΙΜ

ΠΕΡΣΙΑ

ΚΕΔΜΩΝΑΙΟΙ

ΡΩΜΗ

ΚΕΝΑΙΟΙ

ΣΑΒΑ

ΚΕΝΕΖΑΙΟΙ

ΣΟΥΒΑ

ΚΗΔΑΡ

ΣΕΝΑΑΡ

ΚΗΤΙΑΙΟΙ

ΣΥΡΙΑ

ΚΙΜΜΕΡΙΟΙ

ΦΟΙΝΙΚΗ

ΚΥΠΡΙΟΙ

ΦΡΥΓΙΑ

ΛΑΒΙΕΙΜ

ΧΑΛΔΑΙΑ

ΛΙΒΥΟΙ

ΧΑΝΑΑΝ

ΛΟΥΔΙΕΙΜ

 

ΜΑΑΧΑΘΙΤΕΣ (ΜΑΧΑΘΙΤΕΣ)

 

ΜΑΔΙΑΝΙΤΕΣ

 

ΜΕΣΕΧ

 

ΜΗΔΟΙ

 

ΜΙΝΑΙΟΙ

 

ΜΩΑΒΙΤΕΣ

 

ΝΑΔΑΒΑΙΟΙ

 

ΝΑΦΙΣΑΙΟΙ

 

ΝΕΦΘΑΛΙΕΙΜ

 

ΟΜΜΩΘ

 

ΠΑΤΡΟΣΩΝΙΕΙΜ

 

ΠΕΡΣΕΣ

 

ΡΑΦΑΕΙΜ

 

ΡΟΔΙΟΙ

 

ΡΩΜΑΙΟΙ

 

ΣΑΒΑΙΟΙ

 

ΣΑΜΑΡΑΙΟΙ

 

ΣΑΡΑΘΑΙΟΙ

 

ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ

 

ΣΑΥΧΑΙΟΙ

 

ΣΕΒΑ

 

ΣΥΡΙΟΙ

 

ΤΟΥΒΑΛ

 

ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΕΣ

 

ΦΕΡΕΖΑΙΟΙ

 

ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ

 

ΦΟΙΝΙΚΕΣ

 

ΦΡΥΓΕΣ

 

ΧΑΛΔΑΙΟΙ

 

ΧΑΝΑΝΑΙΟΙ

 

ΧΑΣΛΟΥΧΕΙΜ

 

ΧΕΤΤΑΙΟΙ

 

ΧΟΡΡΑΙΟΙ

 

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Α

Β

ΑΑΛΑΦ (ΑΛΕΦ)

ΒΑΑΛ

ΑΒΕΛ ΒΑΙΘΜΑΧΑ (ΑΒΕΛΜΑΑ, ΑΒΕΛΜΑΪΝ)

ΒΑΑΛ (ΚΑΡΙΑΘ-ΒΑΑΛ)

ΑΒΕΛΜΑΑ (ΑΒΕΛΜΑΪΝ, ΑΒΕΛ ΒΑΙΘΜΑΧΑ)

ΒΑΑΛ ΜΕΩΝ (ΒΕΕΛΜΕΩΝ)

ΑΒΕΛ ΣΙΤΤΙΜ (ΒΕΛΣΑΤΙΜ)

ΒΑΑΛΑΘ (ΒΑΑΛΩΘ)

ΑΒΕΝΕΖΕΡ

ΒΑΑΛΘΑΜΑΡ

ΑΒΙΕΖΕΚ

ΒΑΑΛΩΘ (ΒΑΑΛΑΘ)

ΑΒΩΜΕΟΥΛΑ (ΣΑΒΕΛΜΑΟΥΛΑ)

ΒΑΒΕΛ

ΑΓΙΝ

ΒΑΒΥΛΩΝΑ

ΑΓΚΑΔΗΣ (ΕΝ ΓΕΔΙ, ΕΓΓΑΔΔΙ)

ΒΑΓΑΔΙΗΛ

ΑΔΑΜΑ

ΒΑΔΔΑΡΓΕΙΣ

ΑΔΑΣΑΝ

ΒΑΘΑΡΩΘ

ΑΔΟΥΛΛΑΜ (ΟΔΟΛΛΑΜ)

ΒΑΘΗΣΑΡ

ΑΔΩΡΑΪΜ

ΒΑΘΟΥΗΛ

ΑΕΙΜ

ΒΑΙΑΝ

ΑΕΝΔΩΡ (ΕΝ ΔΩΡ)

ΒΑΙΗΡ

ΑΖΗΚΑ

ΒΑΙΘΑΝΑΘ

ΑΖΙΦ

ΒΑΙΘΑΝΑΜ

ΑΖΟΒ

ΒΑΙΘΑΡΑΒΑ (ΒΑΙΘΑΒΑΡΑ)

ΑΖΩΡ

ΒΑΙΘ-ΑΡΑΝ (ΒΑΙΘΑΡΑΜ)

ΑΖΩΤΟΣ (ΑΣΔΩΔ, ΑΣΕΔΩΘ)

ΒΑΙΘ-ΑΣΕΙΜΩΘ (ΒΑΙΘ ΙΕΣΙΜΩΘ)

ΑΘΑΡΕΙΝ

ΒΑΙΘΑΧΟΥ

ΑΙΕΙΝ

ΒΑΙΘΕΓΕΝΕΘ

ΑΙΘΑΛΙΜ

ΒΑΙΘΗΛ

ΑΪΛΑΘ (ΕΪΛΑΤ)

ΒΑΙΘΗΛ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΑIΛAM

ΒΑΙΘΗΡΑ

ΑΪΛΑΜ (ΑΪΛΩΝ)

ΒΑΙΘΘΑΜΕ

ΑΪΛΕΙΜ

ΒΑΙΘ ΙΕΣΙΜΩΘ (ΒΑΙΘ-ΑΣΕΙΜΩΘ)

ΑΙΛΟΥΣ

ΒΑΙΘΜΑΝ

ΑΪΛΩΜ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΒΑΙΘΜΑΡΙΜΩΘ (ΒΑΙΘΜΑΧΕΡΕΒ)

ΑΪΛΩΜ (ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΒΑΙΘΟΚ

ΑΙΛΩΝ

ΒΑΙΘΣΑΜΥΣ

ΑΪΛΩΝ (ΑΙΑΛΩΝ)

ΒΑΙΘΣΑΜΥΣ (ΒΑΙΘ-ΣΕΜΕΣ)

ΑΪΛΩΝ (ΑΪΛΑΜ)

ΒΑΙΘ-ΣΑΝ (ΒΑΙΘ-ΣΕΑΝ, ΒΗΘΣΑΝ)

ΑΪΜΑΘ

ΒΑΙΘ-ΣΟΥΡ (ΒΑΙΘΣΟΥΡΑ)

ΑΙΜΑΡΕΚ

ΒΑΙΘ-ΦΕΓΩΡ (ΒΑΙΘ-ΦΟΓΟΡ)

ΑΙΝΑΚΙΜ

ΒΑΙΘ-ΩΡΩΝ (ΒΑΙΘ-ΧΩΡΩΝ)

ΑΪΝ (ΑΙΩΝ, ΙΙΩΝ)

ΒΑΙΘΧΟΡ

ΑΪΝΑΝ

ΒΑΙΣΕΛΕΗΛ

ΑΙΝΩΝ

ΒΑΙΣΩΒΑ

ΑΙΡΕΜ

ΒΑΙΦΑΛΑΔ

ΑΙΣΑΜ

ΒΑΚΩΚ

ΑΙΣΑΝ (ΑΣΑΝ)

ΒΑΛΑ

ΑΙΣΙΜΩΘ (ΒΑΙΘ ΙΕΣΙΜΩΘ)

ΒΑΛΑΑ (ΒΩΛΑ)

ΑΙΤΑΝ

ΒΑΛΑΚ

ΑΙΧΙΟΖΑ

ΒΑΛΑΚ (ΣΗΓΩΡ)

ΑΙΩΝ (ΑΪΝ, ΙΙΩΝ)

ΒΑΛΜΑΙΝΑΝ

ΑΚΙΕΖΙ

ΒΑΜΑ

ΑΚΚΑΡΩΝ (ΕΚΡΩΝ)

ΒΑΜΕΘ

ΑΚΧΩ

ΒΑΜΩΘ (ΒΑΜΩΘ-ΒΑΑΛ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΒΑΝΑΙΑ (ΒΗΡΩΘ)

ΑΛΕΦ (ΑΑΛΑΦ)

ΒΑΝΑΙΒΑΚΑΤ

ΑΛΚΑΘΑ (ΕΛΚΩΘΑΪΜ)

ΒΑΝΘΑΝΑΒΡΑ (ΝΑΜΡΑ)

ΑΛΟΥΑ

ΒΑΟΥΡΙΜ (ΒΑΧΟΥΡΙΜ)

ΑΛΣΩΡΗΧ

ΒΑΡΑΔ

ΑΜΑΘΑΡ

ΒΑΡΑΚΙΜ (ΒΑΧΟΥΡΙΜ)

ΑΜΕΚΑΣΙΣ

ΒΑΡΑΜΕΕΘ

ΑΜΙΗΛ

ΒΑΡΕΚ

ΑΜΜΑΔΙ

ΒΑΡΟΥΣΕΩΡΙΜ

ΑΜΜΩΝ

ΒΑΡΩΜ (ΒΑΡΣΑΜ)

ΑΜΩΘ

ΒΑΣΕΛΛΑΝ

ΑΜΩΚΗ

ΒΑΣΗΔΩΘ

ΑΝΑΒΩΘ (ΑΝΑΘΩΘ)

ΒΑΧΟΥΡΙΜ (ΒΑΡΑΚΙΜ)

ΑΝΑΘ (ΔΗΛΑΝΑΘ)

ΒΕΓΕΘΩΝ

ΑΝΑΘΩΘ (ΑΝΑΒΩΘ)

ΒΕΕΛΑΜΩΝ (ΒΕΕΛΜΕΩΝ, ΒΕΕΛΜΩΝ)

ΑΝΑΣΣΑ

ΒΕΕΛΜΕΩΝ (ΒΕΕΛΜΩΝ, ΒΑΑΛ ΜΕΩΝ)

ΑΝΑΦΑΘΕ

ΒΕΛΜΑΣΣΩΝ (ΒΕΕΛΜΕΩΝ)

ΑΝΑΧΕΡΕΘ

ΒΕΕΛΣΕΠΦΩΝ

ΑΝΩΝ

ΒΕΕΡ-ΣΕΒΑ

ΑΝΩΧ

ΒΕΖΕΚ

ΑΟΖΑ

ΒΕΗΡΩΘΑ (ΒΗΡΩΘ)

ΑΠΟΛΕΒ

ΒΕΘΕΓΑΙΩ

ΑΠΤΑΛΙΜ

ΒΕΛΑΣΩΡ

ΑΡ (ΑΡΟΗΡ)

ΒΕΛΣΑΤΙΜ (ΑΒΕΛ ΣΙΤΤΙΜ)

ΑΡΑ

ΒΕΣΕΜΙΝ

ΑΡΑΒΩΘ

ΒΗΘΑΝΑΝ

ΑΡΑΗΛ

ΒΗΘΛΕΕΜ

ΑΡΑΘ (ΑΡΑΔ)

ΒΗΘΣΑΝ (ΒΑΙΘΣΑΝ)

ΑΡΑΡ (ΣΑΡΑΩΡ)

ΒΗΘΣΕΕΔΤΑ ΓΑΡΑΓΑΘΑ

ΑΡΕΣ

ΒΗΡΣΑΒΕΕ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΑΡΗΜΑ

ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ (ΒΕΕΡ-ΣΕΒΑ)

ΑΡΙΚΑΜ

ΒΗΡΣΑΦΗΣ

ΑΡΗΜΩΘ (ΡΑΜΩΘ)

ΒΗΡΩΘ (ΒΑΝΑΙΑ)

ΑΡΙΣΩΘ

ΒΗΡΩΘ (ΒΕΗΡΩΘΑ)

ΑΡΜΑΘΑΪΜ (ΡΑΜΑ)

ΒΗΣΑΝΑ

ΑΡΜΑΪΘ

ΒΟΑΣΟΜ

ΑΡΜΕ

ΒΟΣΟΡ

ΑΡΟΗΡ (ΑΡ)

ΒΟΣΟΡΑΝ

ΑΡΟΥΗΛ

ΒΟΣΟΡΡΑ

ΑΡΟΥX

ΒΟΤΑΝΙΜ

ΑΡΣΕΝΑΪΝ

ΒΟΥΘΑΝ (ΟΘΩΜ)

ΑΡΣΗΡ

ΒΟΥΛΑ

ΑΡΣΩΛΑ (ΕΣΗΡΣΟΥΑΛ)

ΒΥΒΛΟΣ (ΓΕΒΑΛ)

ΑΡΧΑΔ

ΒΩΛΑ (ΒΑΛΑΑ)

ΑΡΧΟΒ

 

ΑΡΩΔ (ΑΡΩΡ)

 

ΑΣΑΝ (ΑΙΣΑΝ)

 

ΑΣΑΣΩΝ-ΘΑΜΑΡ

 

ΑΣΔΩΔ (ΑΣΕΔΩΘ, ΑΖΩΤΟΣ)

 

ΑΣΕΙΜΩΘ (ΒΑΙΘ-ΙΕΣΙΜΩΘ)

 

ΑΣΕΡΩΝ (ΑΣΩΡΩΝ)

 

ΑΣΗΒ

 

ΑΣΗΔΩΘ

 

ΑΣΗΡΩΘ

 

ΑΣΚΑΛΩΝΑ

 

ΑΣΟΜ

 

ΑΣΟΜ (ΑΣΕΜ)

 

ΑΣΟΡΙΩΝΑΪΝ

 

ΑΣΣΑ

 

ΑΣΣΑΡΙ

 

ΑΣΣΟΥΡ

 

ΑΣΤΑΡΩΘ

 

ΑΣΤΑΩΛ (ΕΣΘΑΟΛ)

 

ΑΣΤΑΤΩΘ (ΑΣΩΘ, ΟΥΣΑΘ)

 

ΑΣΧΑΖΙ

 

ΑΣΩΘ (ΑΣΤΑΤΩΘ, ΟΥΣΑΘ)

 

ΑΣΩΡ (ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

 

ΑΣΩΡ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

 

ΑΣΩΡΩΝ (ΑΣΕΡΩΝ)

 

ΑΤΑΪΜ

 

ΑΤΤΑΡΩΘ

 

ΑΥΛΩΝ

 

ΑΥΣΙΤΙΔΑ

 

ΑΦΕΚ (ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ)

 

ΑΦΕΚ (ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ)

 

ΑΧΑΛΓΑΙ (ΓΑΙ)

 

ΑΧΑΤΑΡΩΘΙ

 

ΑΧΩΝ (ΑΧΩΧ)

 

Γ

Δ

ΓΑΑΣ ΝΑΧΑΛ (ΝΑΧΑΛΙΓΑΙΑ)

ΔΑΒΒΩΝ

ΓΑΒΑΑ (ΓΕΒΑ)

ΔΑΒΙΡ (ΦΥΛΗΣ ΓΑΔ)

ΓΑΒΑΑΘ ΑΜΩΡΑ

ΔΑΒΙΡ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΓΑΒΑΑΡ

ΔΑΒΙΡΩΘ

ΓΑΒΑΘ

ΔΑΙΒΩΝ (ΔΙΒΩΝ)

ΓΑΒΑΘΩΝ

ΔΑΚΕΘ

ΓΑΒΑΕΘ (ΓΑΒΑΑ, ΓΑΒΑΕ)

ΔΑΛΑΛ

ΓΑΒΑΩΘΙΑΡΙΜ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΓΑΒΑΩΝ

ΔΑΣΑ

ΓΑΔΑΡΑΘΙΪΜ

ΔΑΣΗ

ΓΑΔΕΡ

ΔΕΒΒΑ

ΓΑΔΗΡΑ (ΓΕΔΕΡΑ)

ΔΕΚΜΩΝ

ΓΑΖΑ

ΔΕΝΝΑΒΑ (ΔΑΙΔΑΝ)

ΓΑΖΕΡ (ΓΕΖΕΡ, ΓΑΖΑΡΑ, ΓΑΖΗΡΑ)

ΔΗΛΑΝΑΘ (ΑΝΑΘ)

ΓΑΘ (ΓΕΘ)

ΔΙΒΩΝ (ΔΑΙΒΩΝ)

ΓΑΘΕΘ

ΔΩΔΑΜ

ΓΑΪ

ΔΩΘΑΝ

ΓΑΪ (ΦΥΛΗΣ ΡΟΥΒΗΝ)

ΔΩΜΑΝΑ

ΓΑΙΑΝ

ΔΩΡ

ΓΑΙΦΑΗΛ

 

ΓΑΛΓΑΛ

 

ΓΑΛΓΑΛΑ

 

ΓΑΛΕΜ

 

ΓΑΛΙΛΩΘ

 

ΓΑΜΑΛΑ

 

ΓΑΡΑΒΑΙΘ (ΑΡΑΒΩΘ)

 

ΓΑΣΙΝ

 

ΓΑΣΙΩΝ-ΓΑΒΕΡ

 

ΓΑΥΛΩΝ

 

ΓΕΒΑ (ΓΑΒΑΑ)

 

ΓΕΒΕΕΛΑΝ (ΓΕΘΕΔΑΝ)

 

ΓΕΒΕΛΕΜ

 

ΓΕΒΕΡΕ

 

ΓΕΔΑ

 

ΓΕΔΔΩΝ

 

ΓΕΔΔΩΡ

 

ΓΕΔΕΡΑ (ΓΑΔΗΡΑ)

 

ΓΕΔΩΡ (ΓΕΡΑΡΑ)

 

ΓΕΖΕΡ (ΓΑΖΕΡ)

 

ΓΕΘ (ΓΑΘ)

 

ΓΕΘΕΔΑΝ (ΓΕΒΕΕΛΑΝ)

 

ΓΕΘΘΑΙΜ

 

ΓΕΘΡΕΜΜΩΝ

 

ΓΕΛΑΜΨΟΥΡ

 

ΓΕΛΒΩΝ ΔΕΦΛΑΘΑΪΜ

 

ΓΕΛΛΑ

 

ΓΕΛΩΝ (ΓΟΛΑΘΜΑΪΝ, ΓΩΛΑ)

 

ΓΕΡΑΡΑ (ΓΕΔΩΡ)

 

ΓΕΣΙΩΝ-ΓΑΒΕΡ

 

ΓΕΤΘΑΪΜ (ΓΕΘΘΑΪΜ)

 

ΓΙΖΩΝ

 

ΓΟΒ

 

ΓΟΛΑΘΜΑΪΝ (ΓΩΛΑ, ΓΕΛΩΝ)

 

ΓΟΛΓΟΛ

 

ΓΟΜΟΡΡΑ

 

ΓΟΣΟΜ

 

ΓΟΦΕΡΑ

 

ΓΩΪΜ

 

ΓΩΛΑ (ΓΟΛΑΘΜΑΪΝ, ΓΕΛΩΝ)

 

Ε

Ζ

ΕΒΕΛΧΑΡΜΙΜ

ΖΑΚΑΝΑΪΜ

ΕΒΡΩΝΑ

ΖΙΦ (ΟΖΙΒ)

ΕΔΡΑΪΝ (ΕΔΡΑΕΙΝ)

ΖΩΟΒ

ΕΘΕΡ

 

ΕΪΛΑΤ (ΕΛΑΤ, ΑΪΛΑΘ)

 

ΕΪΡΩΘ

Η

ΕΚΓΑΪ

ΗΛΑΘ

ΕΚΡΩΝ (ΑΚΚΑΡΩΝ)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΕΛΒΩΝ

ΗΛΩΝΜΑΩΝΕΝΙΜ

ΕΛΕΑΛΗ

ΗΜΑΣΑΡΑΪΜ

ΕΛΘΟΥΛΑ

ΗΜΙΣΟΥΣΕΩΣΙΝ (ΣΑΡΣΟΥΣΙΝ)

ΕΛΙΜΕΛΕΧ

ΗΝΡΕΜΜΩΝ (ΕΡΕΜΜΩΝ)

ΕΛΚΩΘΑΪΜ (ΑΛΚΑΘΑ, ΕΛΤΕΚΩ)

ΗΡ

ΕΛΒΩΫΔΑΔ

ΗΣΑΜΑΘΙΜ

ΕΛΧΑ

 

ΕΛΩΝ (ΕΛΩΜ)

 

ΕΜΕΚ

Θ

ΕΜΕΜΑΩΝ

ΘΑΑΝΑΧ (ΘΑΝΑΑΧ, ΘΑΝΑΚ)

ΕΜΜΑΘ (ΕΝΑΘ)

ΘΑΪΛΑΜ

ΕΝ-ΑΣΩΡ

ΘΑΪΜΑΝ

ΕΝ-ΓΑΝΝΙΜ

ΘΑΛΑΒΙΝ (ΣΑΛΑΜΙΝ)

ΕΝ ΓΕΔΙ (ΕΓΓΑΔΔΙ, ΑΓΚΑΔΗΣ)

ΘΑΛΧΑ

ΕΝΑΘ (ΕΜΜΑΘ)

ΘΑΜΑΣΙ (ΘΗΒΗ)

ΕΝΩΧ

ΘΑΜΝΑ (ΤΙΜΝΑ)

ΕΞΕΛΕΚΕΘ

ΘΑΜΝΑΘΑ

ΕΠΑΥΛΙΣ

ΘΑΜΝΑΣΑΡΑΧ

ΕΡΕΜΜΩΝ (ΗΝΡΕΜΜΩΝ)

ΘΑΝΑΚ (ΘΑΑΝΑΧ)

ΕΡΕΩ

ΘΑΡΑΒΑΑΜ

ΕΡΜΑ

ΘΑΡΓΑΘΙΪΜ

ΕΡΜΑ (ΕΡΜΑΘ, ΧΟΡΜΑ)

ΘΑΡΕΗΛΑ

ΕΡΧΙ

ΘΑΡΣΑ

ΕΡΩΚ

ΘΑΡΣΙΣ (ΘΑΡΣΕΙΣ)

ΕΡΩΜΩΘ

ΘΑΦΕΘ

ΕΣΕΒΩΝ

ΘΕΘΗΡ

ΕΣΕΔΚΓΩΛΑ

ΘΕΚΟΥΜ

ΕΣΗΡΣΟΥΑΛ (ΑΡΣΩΛΑ)

ΘΕΚΩΕ (ΤΕΚΟΑ)

ΕΣΘΑΟΛ (ΑΣΤΑΩΛ)

ΘΕΜΜΩΝ

ΕΣΘΙΕ

ΘΕΡΜΑ

ΕΣΙΩΝ-ΓΑΒΕΡ

ΘΕΡΜΑΙ

ΕΣΚΑΙΜΑΝ

ΘΕΡΣΑ (ΤΙΡΣΑ)

ΕΣΡΑΕ (ΙΕΖΡΑΕΛ)

ΘΕΣΒΗ

ΕΤΕΒΑΘΑ

ΘΕΣΣΑΜΥΣ

ΕΥΜΑ

ΘΗΒΗ (ΘΑΜΑΣΙ)

ΕΦΕΡΜΕΜ

ΘΗΝΑΣΑ

ΕΦΡΑΘΑ (ΟΦΡΑ) (ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΘΙΜΑΘ

ΕΦΡΑΘΑ (ΟΦΡΑ) (ΦΥΛΗΣ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΘΟΕΔΜΟΡ

ΕΦΡΑΘΑ (ΧΑΦΡΑΘΑ)

ΘΟΚΚΑΝ

ΕΦΡΩΝ

ΘΟΥΛΑΔ

ΕΧΟΖΟΒ

ΘΩΒΗΣ

 

ΘΩΣΑ

 

 

Ι

Κ

ΙΑΒΕΣ (ΙΑΒΙΣ)

ΚΑΒΑΣΑΗΛ (ΚΑΒΕΣΕΗΛ)

ΙΑΒΙΣ

ΚΑΔΗΣ (ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΙΑΒΙΣ (ΙΑΒΕΣ)

ΚΑΔΗΣ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΙΑΖΗΛ

ΚΑΔΗΣ (ΚΑΔΕΣ) (ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΙ)

ΙΑΖΗΡ

ΚΑΜΙΝ

ΙΑΪΡ

ΚΑΝΑΘ (ΚΑΑΘ)

ΙΑΚΑΝΑ

ΚΑΝΘΑΝ

ΙΑΚΕΒΖΗΦ

ΚΑΡΑΦΑ

ΙΑΜΙΝ

ΚΑΡΕΜ

ΙΑΝΑ

ΚΑΡΙΑΘΑΪΜ (ΚΙΡΙΑΘΑΪΜ)

ΙΑΝΗΝ

ΚΑΡΙΑΘ-ΒΑΑΛ (ΚΙΡΙΑΘ-ΙΑΡΙΜ)

ΙΑΝΩΚΑ

ΚΑΡΙΑΘΙΑΡΙΜ (ΚΙΡΙΑΘΑΪΜ)

ΙΑΡΙΗΛ

ΚΑΡΙΑΘΙΑΡΙΜ (ΚΙΡΙΑΘ-ΙΑΡΙΜ)

ΙΑΡΙΝ (ΧΑΣΛΩΝ)

ΚΑΡΚΑΡ

ΙΑΣΙΦ

ΚΑΡΜΗΛΟΣ (ΧΕΡΜΕΛ)

ΙΑΣΣΑ

ΚΑΡΝΑΪΝ

ΙΑΣΣΙΒ

ΚΑΤΑΑΘ

ΙΑΧΑΡΕΗΛ

ΚΑΤΑΝΑΘ

ΙΔΕΑΔΑΛΕΑ

ΚΑΤΑΣΕΜ

ΙΕΒΑΘΑ

ΚΑΤΑΧΡΥΣΕΑ

ΙΕΒΛΑΑΜ

ΚΑΦΑΝ

ΙΕΒΟΥΣ

ΚΕΑΦ

ΙΕΓΕΒΑΛ

ΚΕΔΕΣ

ΙΕΘΕΡ (ΙΕΘΘΟΡ)

ΚΕΔΗΜΩΘ

ΙΕΘΕΡΜΑΘ

ΚΕΔΡΩΝ

ΙΕΚΟΝΑΜ (ΙΟΚΝΕΑΜ, ΙΕΚΜΑΝ)

ΚΕΖΙΒ

ΙΕΜΑΙΝ

ΚΕΪΛΑ (ΚΕΕΙΛΑ, ΚΕΪΛΑΜ)

ΙΕΡΑΚΩΝ

ΚΕΛΩΘ (ΦΕΛΩΝ)

ΙΕΡΙΜΟΥΘ

ΚΕΝΕΡΕΘ

ΙΕΡΙΧΩ

ΚΕΡΩΕ

ΙΕΡΙΧΩ (ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ)

ΚΕΦΙΡΑ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΙΒΣΑΕΙΜ

ΙΕΖΡΑΕΛ (ΕΣΡΑΕ)

ΚΙΝΑΝ

ΙΕΣΜΕΓΑ

ΚΙΡΙΑΘΑΪΜ (ΚΑΡΙΑΘΑΪΜ)

ΙΕΦΘΑΜΑΙ

ΚΙΡΙΑΘ-ΙΑΡΙΜ

ΙΕΩΝ

ΚΙΣΩΝ

ΙΘΑΚ

ΚΟΥΛΟΝ

ΙΙΩΝ (ΑΪΝ)

ΚΩΛΑΔΑΜ (ΜΩΛΑΔΑ)

ΙΚΑΜ

 

ΙΚΑΣΜΩΝ

 

ΙΛΟΥΘΩΘ

 

ΙΝΑΗΛ

 

ΙΟΚΝΕΑΜ (ΙΕΚΟΝΑΜ, ΙΕΚΜΑΝ)

 

ΙΟΠΠΗ (ΓΙΑΦΑ)

 

ΙΣΑΝΑ

 

ΙΤΑΝ

 

Λ

Ν

ΛΑΒΑΝΑΘ

ΝΑΑΛΙΗΛ

ΛΑΒΩΕΜΑΘ

ΝΑΑΣ

ΛΑΒΩΣ

ΝΑΒΑΑΛ

ΛΑΔΑΒΑΡ (ΛΩΔΑΒΑΡ)

NABAI

ΛΑΣΕΝΔΑΚ (ΛΑΪΣΑ ΔΑΝ)

ΝΑΒΟΚ

ΛΑΧΙΣ

ΝΑΒΩΘ (ΚΑΝΑΘ)

ΛΕΒΝΑ (ΛΙΒΝΑ, ΛΕΜΝΑ)

ΝΑΖΑΡΕΤ

ΛΕΒΩΝΑ

ΝΑΪ

ΛΕΜΝΑ (ΛΕΒΝΑ)

ΝΑΚΑΝ

ΛΕΧΙ

ΝΑΜΡΑ (ΝΑΜΡΑΜ, ΒΑΝΘΑΝΑΒΡΑ)

ΛΟΒΟΝ

ΝΑΣΙΒ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΛΟΥΖΑ (ΒΑΙΘΗΛ)

ΝΑΣΙΒ (ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ)

ΛΩΔ

ΝΑΥΑΘ

ΛΩΔΑΒΑΡ (ΛΑΔΑΒΑΡ)

ΝΑΦΕΤΑ

 

ΝΑΦΛΑΖΩΝ

Μ

ΝΑΧΑΛ ΓΑΑΣ (ΝΑΧΑΛΙΓΑΙΑ)

ΜΑΑΝ

ΝΕΤΩΦΑΘ

ΜΑΑΝ (ΜΑΩΡ)

ΝΙΝΕΥΗ

MAΑNAΪM Ή ΜΑΝΑΪΜ (ΜΑΧΑΝΑΪΜ)

ΝΟΑΡΑΝ

ΜΑΑΝΑΪΝ

ΝΟΜΒΑ (ΝΟΜΒΕ)

ΜΑΑΣΑ

ΝΟΥΑ

ΜΑΑΤΟΡΩΘΟΡΕΧ

ΝΩΜΑΝ

ΜΑΑΧΩΣ

 

ΜΑΓΑΔΑΛΓΑΔ

 

ΜΑΓΑΡΩΘ

Ξ

ΜΑΓΔΑΛ (ΜΑΓΔΩ)

 

ΜΑΓΔΩΛΟΣ

Ο

ΜΑΓΔΩΝ

ΟΔΟΛΛΑΜ (ΑΔΟΥΛΛΑΜ)

ΜΑΓΕΔΔΩ (ΜΕΓΙΔΔΩ, ΜΑΓΕΔΩΝ)

ΟΖΙΒ (ΖΙΦ)

ΜΑΕΒΕΡ ΛΟΥΚΑΜ

ΟΘΩΜ (ΒΟΥΘΑΝ)

ΜΑΙΑΝΙ

ΟΡΕΧ

ΜΑΙΔΑΒΑ

ΟΥΡ

ΜΑΙΝΑΜ

ΟΥΣΑΘ (ΑΣΩΘ, ΑΣΤΑΤΩΘ)

ΜΑΚΕΛΛΑΘ

ΟΦΕΡ

ΜΑΚΗΛΩΘ

 

ΜΑΚΚΗΔΑ (ΜΑΧΗΔΑΝ)

Π

MANAEM (ΜΑΝΑΪΜ)

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ

MANAΪM Ή ΜΑΑΝΑΪΜ (ΜΑΧΑΝΑΪΜ)

ΠΕΤΡΑ

ΜΑΝΑΧΑΘ

ΠΙΘΟΜ

ΜΑΝΘΑΝΑΕΙΝ

 

ΜΑΝΟΧΩ

 

ΜΑΟΡΑΓΑΒΕ

Ρ

ΜΑΡΑΓΓΙΛΑ

ΡΑΑ

ΜΑΡΗΣΑ (ΜΑΡΕΣΑ, ΜΑΡΙΣΑΝ)

ΡΑΑΒ

ΜΑΡΙΣΑΝ (ΜΑΡΗΣΑ)

ΡΑΑΥ

ΜΑΡΩΝ

ΡΑΒΒΑΘ (ΡΑΒΒΑ)

ΜΑΣΒΑΚ

ΡΑΕΜΜΑΘ

ΜΑΣΕΚΚΑ (ΜΑΘΕΚΚΑ)

ΡΑΗΛ

ΜΑΣΕΡΕΦΩΘΑΪΜ

ΡΑΘΑΜΑ

ΜΑΣΟΥΡΟΥΘ (ΜΙΣΑΔΑΪ)

ΡΑΜΑ (ΑΡΜΑΘΑΪΜ)

ΜΑΣΣΗ

ΡΑΜΑ (ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ)

ΜΑΣΣΗΜΑ

ΡΑΜΑ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

ΜΑΣΣΗΦΑ (ΜΙΣΠΑ, ΜΑΣΦΑ)

ΡΑΜΕΝ

ΜΑΣΣΗΦΑΘ

ΡΑΜΕΣΣΗ

ΜΑΣΦΑ

ΡΑΜΝΩΝ

ΜΑΤΘΑΝ

ΡΑΜΩΘ (ΡΕΜΑΘ)

ΜΑΦΑ (ΜΕΦΑΑΘ)

ΡΑΦΑΚΑ

ΜΑΧΑΝΑΪΜ (MANAΪM, ΜΑΑΝΑΪΜ)

ΡΑΦΙ

ΜΑΧΑΡΙΜ

ΡΑΦΙΔΕΙΝ

ΜΑΧΕΣ

ΡΕΒΕΣ

ΜΑΧΗΔΑΝ (ΜΑΚΚΗΔΑ)

ΡΕΓΜΑ

ΜΑΧΜΑΣ

ΡΕΗΡΩΘ

ΜΑΧΩ

ΡΕΜΑΘ (ΡΑΜΩΘ)

ΜΑΩΡ (ΜΑΑΝ)

ΡΕΜΜΑΣ (ΡΕΜΜΑΘ)

ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΙΜ

ΡΕΜΜΩΝ

ΜΕΓΙΔΔΩ (ΜΑΓΕΔΔΩ, ΜΑΓΕΔΩΝ)

ΡΕΜΜΩΝΑ

ΜΕΘΛΑ

ΡΕΜΝΑ

ΜΕΜΒΡΑ

ΡΕΜΩΝ-ΦΑΡΕΣ

ΜΕΡΑΘΩΝ

ΡΕΝΝΑ

ΜΕΡΓΑΒ

ΡΕΣΣΑΝ

ΜΕΣΩΒΙΑ

ΡΗΦΑ

ΜΕΤΑΒΗΧΑΣ

ΡΟΜΜΑ

ΜΕΦΑΑΘ (ΜΑΦΑ)

ΡΟΟΒ

ΜΕΧΑΜΑΣ

ΡΟΩΒΩΘ (ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ)

ΜΕΧΩΡΑΘΡ

ΡΟΩΒΩΘ (ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΩΜ)

ΜΗΡΩΖ

ΡΩΓΕΛΛΙΜ

ΜΙΡΩΝ

 

ΜΙΣΑΔΑΪ (ΜΑΣΟΥΡΟΥΘ)

 

ΜΙΣΠΑ (ΜΑΣΣΗΦΑ)

 

ΜΙΦΙΘΙΜ

 

ΜΟΘΥΛΑ (ΜΟΥΛΑ)

 

ΜΟΝΙ

 

ΜΟΟΛΑΜ

 

ΜΟΥΛΑ (ΜΟΘΥΛΑ)

 

ΜΥΡΣΙΝΩΝΑ

 

ΜΩΛΑ

 

ΜΩΛΑΔΑ

 

ΜΩΛΑΔΑ (ΚΩΛΑΔΑΜ)

 

Σ

Τ

ΣΑΒΕΛΜΑΟΥΛΑ (ΑΒΩΜΕΟΥΛΑ)

ΤΑΒΑΘ

ΣΑΒΙΜ

ΤΑΝΑΧ

ΣΑΔΩΝ

ΤΑΝΙΣ (ΤΑΝΙΝ)

ΣΑΚΑΡΙΜ

ΤΑΝΩ (ΤΑΝΥ)

ΣΑΛΑΒΩΝ (ΣΑΛΑΒΙΝ)

ΤΑΠΟΥΑΧ (ΤΑΦΟΣ, ΤΑΦΟΥΓ)

ΣΑΛΑΜΙΝ (ΘΑΛΑΒΙΝ)

ΤΑΡΑΘ

ΣΑΛΗ

ΤΑΤΑΜ

ΣΑΛΗΜ

ΤΑΦΟΥΓ (ΤΑΠΟΥΑΧ)

ΣΑΛΙΜ

ΤΕΚΟΑ (ΘΕΚΩΕ)

ΣΑΛΜΑΑ

ΤΕΜΑ

ΣΑΜΑΑ

ΤΙΜΝΑ (ΘΑΜΝΑ)

ΣΑΜΑΘΙΪΜ

ΤΙΡΣΑ (ΘΕΡΣΑ)

ΣΑΜΑΡΕΙΑ

ΤΟΜΜΑΝ

ΣΑΜΑΫΣ

ΤΟΦΟΛ

ΣΑΜΙΡ (ΦΥΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ)

ΤΥΡΟΣ

ΣΑΜΙΡ (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

 

ΣΑΝ

Υ

ΣΑΡΑ

 

ΣΑΡΑΑ (ΣΩΡΑΪΘ)

 

ΣΑΡΑΘ (ΣΑΡΑΑ)

 

ΣΑΡΑΩΡ (ΑΡΑΡ)

Φ

ΣΑΡΕΠΤΑ

ΦΑΓΓΑΙ

ΣΑΡΗΔΑΘΑ (ΣΕΙΡΑ)

ΦΑΓΩΡ

ΣΑΡΙΡΑ

ΦΑΘΟΥΡΑ

ΣΑΡΙΧ

ΦΑΚΟΥΑ

ΣΑΡΣΟΥΣΙΝ (ΗΜΙΣΟΥΣΕΩΣΙΝ)

ΦΑΛΛΟΥΣ (ΦΕΛΩΝ, ΚΕΛΩΘ)

ΣΑΡΩΝ (ΣΑΦΩΝ)

ΦΑΝΟΥΗΛ

ΣΑΤΤΕΙΝ

ΦΑΡΑ

ΣΑΥΗ

ΦΑΡΑΘΩΝ

ΣΑΦΑΡ

ΦΑΡΟΥΪΜ

ΣΑΦΕΚ

ΦΑΣΟΔΟΜΙΝ

ΣΑΦΗΡΑ

ΦΕΛΩΝ (ΚΕΛΩΘ, ΦΑΛΛΟΥΣ)

ΣΑΦΘΑΙΒΑΙΘΜΕ

ΦΙΝΩ

ΣΑΦΙ

ΦΙΡΑ

ΣΑΦΩΝ (ΣΑΦΑΝ, ΣΑΡΩΝ)

ΦΘΑΙΗΛ

ΣΑΩΧΩ (ΣΟΧΩ)

ΦΟΓΩΡ

ΣΕΒΑΜΑ

 

ΣΕΒΩΕΙΜ

 

ΣΕΓΑΛΕΙΜ

Χ

ΣΕΔΔΟΥΚ

ΧΑΒΡΑ

ΣΕΘΕΝΝΑΚ

ΧΑΒΩΡ

ΣΕΙΡΑ (ΣΑΡΗΔΑΘΑ)

ΧΑΛΑΝΝΗ

ΣΕΚΕΛΑΚ

ΧΑΛΑΧ

ΣΕΛΗΚΑΝ

ΧΑΛΟΥ

ΣΕΛΛΑ

ΧΑΝΑΔΑΒ

ΣΕΛΛΑ (ΣΕΛΧΑ)

ΧΑΝΝΑ

ΣΕΛΛΗΣΑ

ΧΑΡΑΔΑΘ

ΣΕΛΜΩΝΑ

ΧΑΡΑΙΦΙΗΛ

ΣΕΝΝΑ (ΣΕΝΑ)

ΧΑΡΜΑΔΑ

ΣΕΛΧΑ (ΣΕΛΛΑ, ΣΕΛΧΟΥΣ)

ΧΑΡΡΑΝ

ΣΕΡΑΔΑ

ΧΑΡΡΙ

ΣΕΡΙ

ΧΑΣΑΛΩΘ

ΣΕΡΡΑΝ

ΧΑΣΒΙ

ΣΕΣΑΘΑΝ

ΧΑΣΕΛΩΘΑΪΘ

ΣΕΤΕΙΡΩΘΑ

ΧΑΣΛΩΝ (ΙΑΡΙΝ)

ΣΕΦΕΚ (ΧΟΡΜΑ)

ΧΑΦΡΑΘΑ (ΕΦΡΑΘΑ)

ΣΕΦΙ

ΧΕΒΡΩΝ

ΣΗΓΩΡ (ΒΑΛΑΚ)

ΧΕΛΒΑ

ΣΗΛΩ (ΣΗΛΩΜ)

ΧΕΛΚΑΝΑ

ΣΗΝ

ΧΕΛΚΑΤ

ΣΙΔΩΝΑ

ΧΕΡΜΕΛ (ΚΑΡΜΗΛΟΣ)

ΣΙΚΛΑΓ (ΣΙΚΕΛΑΓ, ΣΙΚΕΛΑΚ)

ΧΟΒΑ

ΣΙΛΑΘΑ

ΧΟΛΑΣΕΩΛΑ

ΣΙΦ (ΣΙΦΑ)

ΧΟΡΜΑ (ΕΡΜΑ)

ΣΙΩΝ

ΧΩΒΑΜΑΣΟΜΕΛ

ΣΙΩΝΑ

ΧΩΖΗΒΑ

ΣΙΩΡ

ΧΩΚ

ΣΟΔΟΜΑ

 

ΣΟΚΧΩΘ (ΣΟΧΩΘ) (ΦΥΛΗΣ ΙΟΥΔΑ)

 

ΣΟΚΧΩΘ (ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

 

ΣΟΚΧΩΘ (ΣΟΥΚΚΩΘ)

Ψ

ΣΟΜΑ

 

ΣΟΥΚΚΩΘ (ΣΟΚΧΩΘ)

Ω

ΣΟΥΝΑΜ (ΣΩΜΑΝ, ΣΟΥΝΗΜ)

ΩΒΩΘ

ΣΟΥΡ

ΩΜΑΘΑ

ΣΟΦΑΡ

ΩΝΩ

ΣΟΥΦΙΡ (ΣΟΥΦΕΙΡ)

ΩΡΩΝΙΝ (ΒΑΙΘ-ΩΡΩΝ)

ΣΟΧΩΘ (ΣΟΚΧΩΘ) ΩΦΕΡΔΕ (ΩΦΕΙΡ)

ΣΥΜΟΩΝ

ΩΦΙΡ (ΩΦΕΙΡ)

ΣΥΧΕΜ

 

ΣΩΒΗΘΑ

 

ΣΩΓΑΛ

 

ΣΩΜΑΝ (ΣΟΥΝΑΜ, ΣΟΥΝΗΜ)

 

ΣΩΡΑΪΘ (ΣΑΡΑΑ)

 

ΣΩΦΗΡΑ

 

ΣΩΦΙΡ (ΣΟΥΦΙΡ)

 

ΣΩΧΑ (ΣΩΧΑΘΙΜ)

 

ΣΩΧΩ

 

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΚΑΪΡΟ

 
   

 

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΑΡΟΣ

 
   

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΣΙΑΓΟΝΟΣ

ΑΔΑΣΑΙ

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΔΔΑΜΙΝ

ΑΡΑΒΑ

ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΚΡΑΒΙΝ

ΑΡΒΗΛΑ

ΑΙΘΑΜΙΝ (ΥΨΩΜΑΤΑ)

ΑΡΓΟΒ (ΕΡΕΓΑΒΑ)

ΑΧΩΡ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΑΣΕΜΩΝΑ

ΒΑΑΛ ΦΑΡΑΣΙΝ

ΑΥΣΙΤΙΔΑ

ΒΑΙΘΑΡ

ΒΑΑΛΓΑΔ

ΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΝΑ

ΒΑΣΑΝ

ΒΕΛΑΑΝ ΟΙΚΟΣ

ΒΗΛΑ

ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΩΝ

ΓΑΛΑΑΔ

ΒΡΑΧΟΣ ΖΩΕΛΕΘΙ

ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΒΩΜΟΣ ΕΔ (ΜΑΡΤΥΡΙΑ)

ΔΕΦΡΩΝΑ

ΓΕΕΝΝΑ (ΓΑΙΕΝΝΑ)

ΕΡΕΓΑΒΑ (ΑΡΓΟΒ)

ΓΕΣΕΜ

ΘΑΒΑΣΩΝ

ΓΗ ΜΟΡΙΑ

ΘΑΙΜΑΝΩΝ

ΓΙΩΝ

ΘΑΣΙΡΙ

ΔΑΣΟΣ ΙΑΑΛ

ΙΑΖΗΡ

ΔΑΣΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΙΑΪΡ

ΔΑΣΟΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΙΟΥΔΑΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΖΑ

ΜΑΣΣΗΦΑ

ΔΡΥΣ ΘΑΒΩΡ

ΜΑΧΑΔ

ΔΡΥΣ ΜΑΜΒΡΗ

ΜΑΧΑΝΑΡΕΘ

ΔΡΥΣ ΜΟΡΕΧ

ΜΙΣΩΡ

ΕΜΕΚ ΑΧΩΡ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΝΑΓΕΒ

ΕΜΕΚΡΑΦΑΪΝ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΝΑΦΕΔΔΩΡ

ΕΠΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΑΙ

ΟΥΔΑΝ

ΕΣΚΩΛ

ΣΑΡΑΔΑ

ΖΑΡΕΔ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΣΑΡΑΔΑΚ

ΗΤΑΜ (ΒΡΑΧΟΣ)

ΣΟΥΦΙΡ (ΣΩΦΙΡ, ΩΦΙΡ)

ΘΗΡΙΑ

ΣΕΠΦΑΜΑΡ (ΣΕΠΦΑΜ)

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔ

ΣΩΦΙΡ (ΣΟΥΦΙΡ, ΩΦΙΡ)

ΙΑΡΙΗΛ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΤΩΒ

ΚΑΡΑΝΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ)

ΦΕΝΑΕΔΔΩΡ

ΚΑΔΗΣ ΒΑΡΝΗ

ΧΟΛΘΙ

ΚΑΣΩΝ

 

ΚΕΧΑΡ ΟΔΟΣ

 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΑΣ (ΒΟΧΙΜ)

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΑΔ ΚΑΙ ΕΛΙΕΖΕΡ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΡΥΟΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΗΛΑ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΑΒΥ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΙΔΔΙΜ

 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ

 

ΛΑΧΑΪ ΡΟΪ

 

ΛΙΘΟΣ ΑΒΕΝΕΖΕΡ

 

ΛΙΘΟΣ ΒΑΙΩΝ

 

ΜΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΒΑ

 

ΜΑΣΣΑΒ (ΜΕΣΣΑΒ)

 

ΜΑΨΑΡ ΤΥΡΟΥ

 

ΜΕΡΙΒΑ

 

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ

 

ΜΕΡΡΑ

 

ΜΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

 

ΜΠΕΕΡ (ΠΗΓΑΔΙ)

 

ΟΝΟΜ (ΟΝΝΑΜ) (ΦΑΡΑΓΓΙ)

 

ΟΡΙΟΝ

 

ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΔΑΝ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΙΕΣΡΑΕΛ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΛΑΒΕΚ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΑΣΣΩΧ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΑΡΩΝ

 

ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΑΝΕΩΣ

 

ΠΕΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ

 

ΠΗΓΗ ΑΡΑΔ

 

ΠΗΓΗ ΒΑΙΘΣΑΜΥΣ

 

ΠΗΓΗ ΘΑΦΘΩΘ

 

ΠΗΓΗ ΜΑΣΦΑΣΣΑΤ

 

ΠΗΓΗ ΝΑΦΘΩ

 

ΠΗΓΗ ΡΩΓΗΛ

 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

 

ΡΕΜΜΩΝ ΒΡΑΧΟΣ

 

ΡΟΩΣ

 

ΣΑΔΑΙΕΜ

 

ΣΙΑΓΩΝ

 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΧΠΕΛΑ

 

ΥΨΗΛΗ ΔΡΥΣ

 

ΦΕΛΛΑΝΙ ΑΛΕΜΩΝΙ

 

ΦΡΕΑΡ ΣΕΕΙΡΑΜ

 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΔΡΩΝ

 

ΧΕΙΡ ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ

 

 

ΒΟΥΝΑ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΡΗΜΟΙ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΒΑΡΙΜ

ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕ

ΑΕΡΜΩΝ

ΓΑΒΑΩΝ

ΑΜΜΑΝ

ΚΑΔΗΣ

ΑΝΤΙΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΕΔΑΜΩΘ

ΑΡΑΡΑΤ

ΜΑΑΝ

ΑΣΣΑΡ

ΜΑΒΓΑΡΙΤΙΔΑ

ΒΑΑΛ ΕΡΜΩΝ

ΜΑΒΓΑΡΙΤΙΔΑ ΒΑΙΘΩΝ

ΒΑΙΘΗΛ

ΜΑΣΕΡΕΜ (ΜΕΣΣΑΡΑ)

ΓΑΑΣ

ΜΩΑΒ

ΓΑΔΓΑΔ

ΣΙΝ

ΓΑΙΒΑΛ (ΕΒΑΛ)

ΣΙΝΑ

ΓΑΙΘΒΩΡ (ΘΑΒΩΡ)

ΣΟΥΡ

ΓΑΛΑΑΔ

ΦΑΡΑΝ

ΓΑΡΙΖΙΝ

 

ΓΕΛΒΟΥΕ (ΕΦΡΑΙΜ)

 

ΕΒΑΛ (ΓΑΙΒΑΛ)

 

ΕΜΑΚ

 

ΕΡΜΩΝ (ΑΕΡΜΩΝ)

 

ΕΡΜΩΝ (ΣΑΛΜΩΝ)

 

ΕΦΡΑΙΜ

 

ΕΦΡΩΝ

 

ΕΧΕΛΑ

 

ΖΙΦ

 

ΘΑΒΩΡ (ΓΑΙΘΒΩΡ)

 

ΚΑΡΜΗΛΟΣ

 

ΛΙΒΑΝΟΣ

 

ΜΟΡΙΑ

 

ΝΕΒΩ

 

ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 

ΣΑΝΙΡ

 

ΣΕΛΜΩΝ

 

ΣΕΜΕΡΩΝ (ΣΟΜΕΡ)

 

ΣΗΕΙΡ

 

ΣΙΝΑ

 

ΣΙΩΝ

 

ΣΟΜΟΡΩΝ

 

ΦΑΡΑΝ

 

ΦΑΣΓΑ

 

ΦΕΓΩΡ

 

ΧΕΛΧΑ

 

ΧΩΡΗΒ

 

ΩΡ

 

 

ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΡΝΩΝ

ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΒΟΣΟΡ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΓΕΩΝ (ΓΗΩΝ)

ΛΙΜΝΗ ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ

ΓΩΖΑΝ

ΣΑΜΑΧΩΝΙΤΙΔΑ ΛΙΜΝΗ

ΕΥΦΡΑΤΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΩΝ (ΜΕΡΩΜ)

ΗΘΑΜ

ΛΙΜΝΗ ΜΑΣΕΡΩΝ

ΙΑΒΟΚ

 

ΙΕΣΣΑΙΜΟΥΝ

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

ΚΙΣΩΝ (ΚΕΙΣΩΝ)

 

ΝΕΙΛΟΣ

 

ΣΩΦΙΡ

 

ΤΙΓΡΗΣ

 

ΦΙΣΩΝ

 

ΧΑΛΑΜΑΚ

 

ΧΟΡΡΑΘ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αγία γραφή - Έντυπες Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο σκοπός μας στα γεωγραφικά θέματα που αναπτύσσουμε, είναι να καταδείξουμε μόνο τα ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία τους, και όχι να εξαντλήσουμε όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτά. Λεπτομερείς πληροφορίες γύρω από τα θέματα αυτά, ασχολούνται άλλοι διαδικτυακοί τόποι, όπως οι διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες κλπ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα λήμματα με το πράσινο χρώμα παραπέμπουν

στη Βικιπαίδεια.